POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Dane administratora danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych oraz właścicielem serwisu internetowego prowadzonego pod adresem: https://pcppharma.pl/ (dalej: „Serwis” lub „Sklep”) jest ProCarePlus Pharma spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Profesora Michała Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000824923, identyfikująca się numerami REGON: 385372588 oraz NIP: 6793195348 (dalej: „Administrator”).
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych mogą kontaktować się Państwo z Administratorem za pośrednictwem e-mail na adres: sklep@pcp-pharma.pl lub telefonicznie pod numerem: 12 357 44 81.

2. Jak i dlaczego Administrator przetwarza Państwa dane osobowe

KLIENCI SKLEPU INTERNETOWEGO
Jeśli są Państwo klientami Sklepu Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu wykonania umowy, a także w celach związanych z realizacją obowiązków rachunkowo-podatkowych oraz obowiązków wynikających z przepisów konsumenckich.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest więc art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz art. 6. ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

ODBIORCY ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW
Jeśli zostali Państwo wskazani jako odbiorcy produktów zakupionych przez klientów Sklepu (niekiedy klient wskazuje członka rodziny, sąsiada, portiera, pracownika, itd. jako osobę, która odbierze zamówione przez niego produkty), przetwarzanie Państwa danych osobowych opiera się na przesłance legalizacyjnej z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli na przesłance prawnie uzasadnionego interesu administratora (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią).
Tym prawnie uzasadnionym interesem jest chęć wykonania przez Administratora umowy z klientem, który wskazał Państwa jako odbiorcę zakupionych produktów. Administrator w dobrej wierze zakłada, że klient Sklepu przed podaniem Państwa danych uzgodnił to z Państwem, lub też, że odbieranie przesyłek tego typu należy do Państwa obowiązków służbowych.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
Kontaktując się z Administratorem przekazują Państwo swoje dane osobowe, w tym dane podane w trakcie rozmowy lub zawarte w treści korespondencji, a w szczególności: imię i nazwisko oraz adres e-mail lub numer telefonu. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne, aby skutecznie skontaktować się z Administratorem lub uzyskać oczekiwane informacje.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, które przekazują Państwo kontaktując się z Administratorem jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest bieżący kontakt z klientami Sklepu oraz chęć udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane przez osoby zainteresowane usługami i produktami Administratora lub zasadami działania Sklepu.

UŻYTKOWNICY SERWISU
Administrator przetwarza dane każdego użytkownika Serwisu charakteryzujące sposób korzystania przez niego ze strony internetowej (są to tak zwane dane eksploatacyjne). Przetwarzanie to obejmuje automatyczny odczyt unikalnego oznaczenia identyfikującego zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego Państwo korzystają (adres IP), a także datę i czas serwera, informacje o parametrach technicznych oprogramowania i urządzenia z którego Państwo korzystają (np. czy przeglądając Serwis korzystają Państwo z laptopa czy z telefonu), jak również miejsce z którego łączą się Państwo z serwerem Administratora. Informacje te mogą być wykorzystane przez Administratora do celów badania rynku oraz do poprawy działania Serwisu. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem.
Podstawą prawną do operacji przetwarzania ww. danych eksploatacyjnych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest umożliwienie diagnostyki błędów w Serwisie i poprawa jego jakości.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH
Administrator umożliwia zgłaszanie za pośrednictwem Serwisu działań niepożądanych związanych z produktami oferowanymi przez Administratora. Zgłoszenie zawiera dane dotyczące zdrowia w rozumieniu art. 4 pkt. 15) RODO.
Zgłoszenie może zostać wysyłane przez osobę, której dane dotyczą (pacjent) lub przez jej opiekuna prawnego bądź lekarza lub inną osobę wykonującą zawód medyczny.
Administrator przetwarza ww. dane osobowe w celu obsługi zgłoszeń działań niepożądanych, a także w celu sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem produktów leczniczych, monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych oraz zgłaszania przypadków działań niepożądanych produktów leczniczych właściwym organom przez Administratora
Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest art. 9 ust. 2 lit. i) RODO (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego w postaci zapewnienia bezpieczeństwa produktów leczniczych lub wyrobów medycznych) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 36e ust. 1 ustawy prawo farmaceutyczne (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
Dane kontaktowe osoby zgłaszającej przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią), w celu prawidłowej obsługi zgłoszenia działania niepożądanego.

MARKETING USŁUG WŁASNYCH ADMINISTRATORA
Po uzyskaniu odrębnej zgody Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe również w celach marketingowych, w tym do mailowego lub telefonicznego zapraszania do skorzystania z organizowanych promocji i przesyłania Państwu innych informacji handlowych, reklamowych lub marketingowych.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tych celach jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów). Zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
W niektórych przypadkach podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego może być uzasadniony interes administratora (art. 6 ust 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora oraz motyw 47 RODO – Za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie można uznać przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego). Zgodnie z motywem 47 RODO taki prawnie uzasadniony interes może istnieć w przypadkach, gdy zachodzi istotny i odpowiedni rodzaj powiązania między osobą, której dane dotyczą, a administratorem – na przykład gdy osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora. Proszę jednak pamiętać, że zawsze maja Państwo prawo wnieść w dowolnym momencie i bezpłatnie sprzeciw wobec tego przetwarzania, pierwotnego lub dalszego – w tym profilowania, o ile jest ono powiązane z marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego – Administrator nie może już przetwarzać Państwa danych do takich celów.

OBŁUGA ROSZCZEŃ
Treść prowadzonej z Państwem korespondencji oraz informacje związane z zawarciem i realizacją umowy mogą podlegać archiwizacji. Mają Państwo prawo do żądania przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadzili Państwo z Administratorem i historii zakupów (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się ich usunięcia, chyba że ich archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy Administratora.
Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych po zakończeniu kontaktu z Administratorem lub po wykonaniu umowy łączącej Państwa z Administratorem jest usprawiedliwiony interes Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią). Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami, zapewnienia sobie przez Administratora możliwości udowodnienia w razie sporu treści umowy łączącej Państwa z Administratorem oraz faktu, że Administrator wykonał ją należycie.

PLIKI COOKIES
Administrator wykorzystuje w Sklepie pliki cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Państwa urządzeniach końcowych (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
Cookies pozwalają Administratorowi:
1) zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu,
2) poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze Serwisu,
3) korzystać z narzędzi analitycznych,
4) korzystać z narzędzi marketingowych i remarketingowych, w tym takich które zakładają profilowanie w rozumieniu RODO.
Z plików cookies Administrator korzysta na podstawie Państwa zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Państwa rzecz usług drogą elektroniczną.
W sytuacji określonej w pkt. 1, 2 i 3 powyżej Administrator przetwarza informacje zawarte w plikach cookies na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Serwisu, a także monitorowanie i analiza ruchu oraz prowadzenie statystyk odwiedzin w Serwisie.
W sytuacji określonej w pkt 4 powyżej (tj. w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych do celów marketingowych i remarketingowych, tj. dla celów reklamy, badania rynku oraz Państwa zachowań i preferencji z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług i produktów oferowanych przez Administratora) informacje zawarte w plikach cookies przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą).
Podczas Państwa pierwszej wizyty w Serwisie wyświetlana jest informacja dotycząca stosowania plików cookies. Zaakceptowanie lub zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności we wszystkich celach opisanych powyżej. Zgodę zawsze można wycofać (bez wpływu na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody), usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w przeglądarce.
Co istotne, nie musza Państwo udostępniać Administratorowi informacji zawartych w plikach cookies. Można temu zapobiec poprzez usuwanie plików cookies oraz zmianę ustawień plików cookies w Państwa przeglądarkach internetowych. Zrezygnowanie z plików cookies dotyczy zazwyczaj wyłącznie konkretnej przeglądarki. Oznacza to, że te same działania będą musiały zostać podjęte w przypadku każdej innej przeglądarki używanej przez Państwa na tym samym lub innym urządzeniu.
Mogą Państwo skorzystać z narzędzi pozwalających na zbiorowe zarządzanie ustawieniami plików cookies oraz wtyczek do przeglądarek umożliwiające kontrolę nad plikami cookies. Przeglądarki internetowe oferują także możliwość korzystania z tzw. „trybu incognito”, który umożliwia odwiedzanie stron internetowych bez zapisywania w historii przeglądarki informacji o odwiedzonych witrynach i pobranych plikach. Pliki cookies utworzone w trybie incognito co do zasady usuwane są w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.
Proszę pamiętać jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z Serwisu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

3. Rodzaj danych osobowych przetwarzanych przez Administratora

Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

1.) dane zarejestrowanych klientów Sklepu:
 • imię i nazwisko,
 • firmę przedsiębiorcy,
 • login,
 • hasło,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • adres zamieszkania,
 • adres prowadzenia działalności gospodarczej,
 • adres, pod który mają zostać wysłane produkty,
 • historia zakupów,
 • dane niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury VAT,
 • dane związane ze złożeniem i rozpatrzeniem reklamacji lub gwarancji,
 • inne dane osobowe, które mogą zostać zawarte przez klienta w wiadomościach kierowanych do Administratora w związku z zakupem produktów w Sklepie (np. uwagi do zamówienia).
2) dane niezarejestrowanych klientów Sklepu:
 • imię i nazwisko,
 • firmę przedsiębiorcy,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • adres zamieszkania,
 • adres prowadzenia działalności gospodarczej,
 • adres, pod który mają zostać wysłane produkty,
 • dane niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury VAT,
 • dane związane ze złożeniem i rozpatrzeniem reklamacji lub gwarancji,
 •  inne dane osobowe, które mogą zostać zawarte przez klienta w wiadomościach kierowanych do Administratora w związku z zakupem produktów w Sklepie (np. uwagi do zamówienia).
3) dane odbiorców produktów zakupionych w Sklepie:
 • imię i nazwisko,
 • adres dostawy,
 • numer telefonu.
4) dane osób kontaktujących się z Administratorem:
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • inne dane osobowe, które mogą zostać zawarte przez nadawcę w treści wiadomości oraz w załączonych do niej dokumentach.
5) dane osób, których zgłoszenie działań niepożądanych dotyczy:
 • dane dotyczące zdrowia oraz inne dane dotyczące osoby, której zgłoszenie działań niepożądanych dotyczy w tym informacje o: płci, wieku, masie ciała, wzroście, nazwie i czasie przyjmowania leku podejrzanego o wystąpienie działania niepożądanego (lub nazwie substancji czynnej), przyczynach użycia danego produktu, dawkowaniu przyjmowanych leków, objawach, reakcjach organizmu, hospitalizacji, ciąży, przebiegu leczenia, innych stosowanych lekach, przebytych chorobach, alergiach, historii stosowania leku i występowania działań niepożądanych,
 • dane kontaktowe (adres, adres e-mail, numer telefonu),
 • inne dane osobowe, które mogą zostać zawarte w treści formularza zgłoszenia działania niepożądanego.
6) dane osób składających zgłoszenie działań niepożądanych (zgłaszających niebędących pacjentami):
 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • inne dane osobowe, które mogą zostać zawarte w treści formularza zgłoszenia działania niepożądanego.
7) dane wszystkich użytkowników Serwisu:
 • adres IP,
 • data i czas serwera,
 • lokalizacja urządzenia końcowego, z którego użytkownik łączy się z Serwisem,
 • parametry techniczne urządzenia i oprogramowania wykorzystywanego przez użytkownika,
 • dane o przeglądanych w Serwisie treściach (sposób przechodzenia pomiędzy podstronami Sklepu internetowego),
 • dane o źródle, z którego użytkownik trafił do Serwisu,
 • położenie geograficzne (kraj),
 • preferowany język (język interfejsu urządzenia),
 • działania myszki (ruchy, lokalizacje, kliknięcia) i kliknięcia klawiszy,
 • kod URL odnośnika i jego domena,
 • rozdzielczość ekranu urządzenia,
 • identyfikatory online, w tym identyfikatory plików cookie, adresy protokołów internetowych i identyfikatory urządzeń.

4. Podmioty, którym Administrator może ujawniać Państwa dane osobowe

Dane osobowe użytkowników Sklepu przetwarzane są w systemie informatycznym, znajdującym się w części w tzw. publicznej chmurze obliczeniowej dostarczanej przez podmioty trzecie (odpowiadające za hosting Sklepu internetowego i poczty elektronicznej). Ze względu na lokalizację serwerów tych podmiotów, dane te mogą być przesyłane, przechowywane i przetwarzane w krajach trzecich. Podmioty te gwarantują, jednak, odpowiedni stopień ochrony danych.
Administrator korzysta także ze wsparcia wyspecjalizowanych zewnętrznych podmiotów, które mogą lub muszą mieć dostęp do niektórych Państwa danych – są to między innymi:

 • przewoźnicy / spedytorzy / kurierzy – w przypadku klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy produktu klientowi lub celem weryfikacji reklamacji złożonej przez klienta (np. jeśli roszczenia z reklamacji powiązane są z dostawą produktu),
 • producenci zakupionych przez klientów produktów w przypadku gdy dostawa Produktu następuje bezpośrednio z magazynu producenta do miejsca dostawy wskazanego przez klienta – Administrator udostępnia dane Klienta niezbędne do dostawy,
 • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku gdy w Sklepie istnieje możliwość dokonywania zapłaty za pomocą płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanych przez Klienta,
 • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta wybranym dostawcom działającym na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania konkretnego celu przetwarzania danych osobowych zgodnego z niniejszą polityką prywatności,
 • Prezes Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Europejska Agencja Leków oraz inne właściwe organy państw członkowskich Unii Europejskiej, w których Administrator uzyskał lub planuje uzyskać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego,
 • dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych (w szczególności biura księgowe, kancelarie prawne oraz firmy windykacyjne) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta wybranemu dostawcy usług działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania konkretnego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
  W stosownych umowach z ww. podmiotami zagwarantowaliśmy, że powierzone im dane mają być chronione zgodnie z RODO.
  Dane osobowe klientów Sklepu w wymaganym zakresie mogą być ujawniane także organom administracji państwowej, uprawnionym do tego z mocy prawa (jak np. organy podatkowe).
  Niektóre z opisanych wyżej operacji wiążą się z przesyłaniem Państwa danych osobowych do tzw. krajów trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), gdzie nie ma zastosowania RODO. Dzieje się to jednak zawsze w oparciu o instrumenty prawne przewidziane w RODO, gwarantujące adekwatną ochronę Państwa praw i wolności.

5. Czas przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora

Gdy zawierają Państwo umowę z Administratorem (kupując produkty w Sklepie) Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas trwania tej umowy oraz po jej zakończeniu przez okres wymagany odpowiednimi przepisami podatkowymi lub przez okres przedawnienia roszczeń związanych z umową (w zależności od tego który z tych okresów jest dłuższy).
Jeśli współpracujemy z Państwem w sposób stały (np. przez utworzenie i prowadzenie dla Państwa konta w Sklepie), to oczywiście niektóre Państwa dane, niezbędne w tym celu, będziemy przetwarzać przez cały okres współpracy.
Również jeśli na podstawie przepisów prawa lub umowy przysługują Państwu jakiekolwiek uprawnienia posprzedażne, to przez cały okres ich trwania musimy przetwarzać Państwa dane osobowe by móc w razie potrzeby służyć Państwu pomocą w tym zakresie.
W przypadku złożenia reklamacji Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do jej rozpatrzenia, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń związanych z reklamacją lub okres prawomocnego zakończenia sporu dotyczącego roszczeń wynikających z reklamacji.
Dane osobowe udostępnione Administratorowi za pośrednictwem wybranych przez Państwa środków komunikacji będą przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Państwu odpowiedzi, a po tym czasie Państwa dane mogą być przechowywane jedynie na wypadek potencjalnych roszczeń przez okres ich przedawnienia określony odpowiednimi przepisami.
Dane osobowe (osoby, której dane dotyczą – pacjenta lub jej opiekuna prawnego bądź lekarza lub innej osoby wykonującej zawód medyczny) przetwarzane w związku ze zgłoszeniem działań niepożądanych produktów oferowanych przez Administratora przetwarzane są przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia działań niepożądanych oraz po zakończeniu tego procesu przez okres przedawnienia roszczeń związanych ze zgłoszeniem działań niepożądanych wynikających z właściwych przepisów.
Przetwarzanie Państwa danych oparte o zgodę, jako przesłankę legalizacyjną, trwa do czasu wycofania zgody.

6. Realizacja praw Klientów i Użytkowników Serwisu przez Administratora

Administrator dokłada wszelkich starań, aby byli Państwo zadowoleni z zakupów w Sklepie oraz ze współpracy z Administratorem. Proszę jednak pamiętać, że przysługuje Państwu wiele uprawnień, które pozwalają Państwu wpłynąć na sposób w jaki Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, a w niektórych wypadkach spowodować zaprzestanie takiego przetwarzania. Te prawa to:

 •  prawo dostępu do danych osobowych (uregulowane w art. 15 RODO)

Artykuł 15
Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

a) cele przetwarzania;

b) kategorie odnośnych danych osobowych;

c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

2. Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem.

3. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.

4. Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w ust. 3, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

 • prawo do sprostowania danych (uregulowane w art. 16 RODO)

Artykuł 16
Prawo do sprostowania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 • prawo do usunięcia danych (uregulowane w art. 17 RODO)

Artykuł 17
Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;

d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.

2. Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

3. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3;

d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub

e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • prawo do ograniczenia przetwarzania (uregulowane w art. 18 RODO)

Artykuł 18
Prawo do ograniczenia przetwarzania

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

2. Jeżeli na mocy ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

3. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia na mocy ust. 1.

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (uregulowane w art. 21 RODO)

Artykuł 21
Prawo do sprzeciwu

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

3. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

4. Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, wyraźnie informuje się ją o prawie, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz przedstawia się je jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji.

5. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

6. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

 • prawo do przenoszenia danych (uregulowane w art. 20 RODO)

Artykuł 20
Prawo do przenoszenia danych

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz

b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

2. Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

3. Wykonanie prawa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pozostaje bez uszczerbku dla art. 17. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4. Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
Aby skorzystać z któregokolwiek z opisanych praw, mogą Państwo skontaktować się z Administratorem przez e-mail, na adres przez który Administrator kontaktował się do tej pory z Państwem, albo na adres: sklep@pcp-pharma.pl. Mogą też Państwo skontaktować się z Administratorem telefonicznie przez numer: 12 357 44 81.

7. Skarga do organu nadzorczego

Zgodnie z art. 77 RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Bardziej szczegółowe informacje (w tym aktualne numery telefonów i adresy e-mail) mogą Państwo uzyskać również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych prowadzonej pod adresem: https://uodo.gov.pl/
Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z innym organem nadzoru odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych – należy odwiedzić stronę internetową Europejskiej Rady Ochrony Danych: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_pl

8. Czy podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy z Administratorem

Zbieramy Państwa dane osobowe przede wszystkim w zakresie koniecznym do zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży produktów oferowanych w Sklepie. Część danych jest również niezbędna do realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym przepisy podatkowe, przepisy o rachunkowości, obowiązki posprzedażne). W tym przypadku niepodanie przez Państwa danych osobowych niestety uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.
Podanie wybranych przez Państwa danych osobowych podczas kontaktu z Administratorem za pośrednictwem wybranego przez Państwa kanału komunikacji jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby w sposób wyczerpujący i dokładny odpowiedzieć na Państwa zapytania.
Proszę pamiętać, że nie muszą Państwo udostępniać Administratorowi informacji zawartych w plikach cookies. Mogą Państwo temu zapobiec poprzez usunięcie plików cookies oraz zmianę ustawień plików cookies w Państwa przeglądarkach internetowych. Proszę mieć jednak na uwadze, że zmiana ustawień plików cookies w ten sposób, że zablokowana zostanie możliwość wykorzystania informacji w nich zawartych, może powodować trudności w korzystaniu z Serwisu.

9. Sposób pozyskania Państwa danych osobowych przez Administratora

Dane osobowe klientów Sklepu oraz osób kontaktujących się z Administratorem pozyskiwane są wyłącznie do nich samych.
Dane osobowe odbiorców produktów zakupionych w Sklepie pozyskujemy wyłącznie od klientów Sklepu, którzy wskazali określone osoby jako odbiorców zakupionych produktów.
Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu działań niepożądanych produktów oferowanych przez Administratora pozyskiwane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą (pacjenta) lub jej opiekuna prawnego bądź lekarza lub innej osoby wykonującej zawód medyczny.
Dane eksploatacyjne i związane z wykorzystaniem cookies pozyskujemy w sposób automatyczny.

10. Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie

Dane eksploatacyjne i związane z wykorzystaniem cookies są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Dane przetwarzane w celach reklamowych i marketingowych, za pośrednictwem dedykowanych do tego celu narzędzi, mogą być poddawane profilowaniu w rozumieniu przyjętym przez RODO. W takim przypadku profilowanie może mieć na celu dopasowania ofert sprzedaży do preferencji użytkownika (m.in. na podstawie dotychczasowych zakupów lub uprzednio przeglądanych ofert).
Pozostałe dane użytkowników Serwisu, w tym dane osób kontaktujących się z Administratorem oraz dane osób zgłaszających działania niepożądane produktów oferowanych przez Administratora, nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani poddawane profilowaniu.

Przewiń do góry

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.

0
Twój koszyk
 • Brak produktów w koszyku