OFERTA PUBLICZNA ZAKOŃCZONA

Miło nam poinformować, że publiczna oferta akcji serii E doszła do skutku i w dniu 12 stycznia 2021 r. Zarząd dokonał przydziału akcji. W ofercie złożone zostały zapisy na 56 536 akcji serii E o łącznej wartości 678 432 zł.

Razem z emisji akcji serii D i E Spółka pozyskała brutto kwotę 1 088 432 zł. Umożliwi to realizację w najbliższych miesiącach kluczowych planów rozwojowych Spółki.

Publiczna oferta akcji PROCAREPLUS PHARMA S.A.

Materiał zamieszczony na tej stronie prezentuje publiczną ofertę 200.000 akcji serii E o wartości nominalnej 0,20 zł każda po cenie emisyjnej 12,00 zł przeprowadzaną przez Procareplus Pharma S.A.
Zapisy w terminie : 22.10.2020 r – 11.01.2021 r.
Planowany przydział Akcji serii E: 12.01.2021 r.
Branża farmaceutyczna

O Spółce

PROCAREPLUS PHARMA S.A. jest firmą farmaceutyczną powstałą na bazie doświadczeń w branży farmaceutycznej, medycyny oraz finansów. Jej unikalną kompetencją jest dogłębna znajomość wielu niszowych, szybko rosnących segmentów rynku farmaceutycznego, na których zamierza się koncentrować. Taka strategia umożliwi uniknięcie konieczności konkurowania z największymi podmiotami w branży, dysponującymi wielomilionowymi budżetami marketingowymi.
Spółka rozwija szerokie portfolio leków i suplementów diety o potwierdzonej wartości klinicznej o spektrum działania poszukiwanym przez lekarzy i pacjentów. Głównym źródłem przychodów mają być leki typu generyk plus tj. sprawdzone substancje czynne w nowych wskazaniach, nowej formie czy też dostępne bez recepty.
W ofercie aktualnie znajduje się 5 suplementów diety. Spółka jest na etapie ich komercjalizacji. Pierwsza sprzedaż miała miejsce w maju 2020 r. Obecnie Spółka prowadzi sprzedaż internetową oraz rozwija współpracę z sieciami aptecznymi i hurtowniami farmaceutycznymi. Równocześnie prowadzi intensywne prace nad pozyskaniem do oferty leków na receptę.

Cele emisji

Środki pozyskane przez Spółkę zostaną przeznaczone na realizację następujących celów (kolejność zgodnie z priorytetami):
Cel 1
Pokrycie kosztów licencji na lek z substancją czynną Modafinil oraz kosztów rejestracji tego leku – Spółka planuje przeznaczyć na te wydatki kwoty odpowiednio ok. 340 tys. zł (75 tys. euro) i ok. 95 tys. zł, które w całości pochodzić będą ze środków z emisji.
Cel 2
Pokrycie kosztów licencji na lek z substancją czynną Trazodon oraz kosztów rejestracji tego leku – Spółka planuje przeznaczyć na te wydatki kwoty odpowiednio ok. 360 tys. zł (80 tys. euro) i ok. 95 tys. zł, które w całości pochodzić będą ze środków z emisji.
Cel 3
Pokrycie kosztów wynagrodzeń Osoby Wykwalifikowanej w rozumieniu Prawa Farmaceutycznego oraz Zarządu przez okres 25 miesięcy – Spółka planuje przeznaczyć na ten cel kwotę 335 tys. zł, która w całości pochodzić będzie ze środków z emisji.
Cel 4
Zakup minimalnych rocznych ilości towarów (leków na receptę) wskazanych w umowach na licencję i dostawę leków na polski rynek: Modafinil (157,2 tys. euro, tj. ok. 710 tys. zł) oraz Trazodon (151,2 tys. euro, tj. ok. 680 tys. zł). Na cel ten Spółka planuje przeznaczyć ze środków z emisji kwotę 1 083 tys. zł. Pozostała kwota pochodzić będzie ze środków własnych Spółki.

W przypadku pozyskania z emisji Akcji serii E kwoty niższej niż planowana, środki z emisji zostaną przeznaczone na w.w. cele zgodnie z przedstawionymi priorytetami. Emitent nie zamierza w takiej sytuacji rezygnować z realizacji pozostałych celów, ale sfinansować je z innych źródeł.

Zapisy na akcje

Zapisy będą przyjmowane od 22.10.2020 r do 11.01.2021 (liczy się data wpłynięcia dokumentów do Emitenta).
Zapisy można składać na nie mniej niż 500 Akcji.

Aby zapisać się na akcje PCP Pharma S.A., proszę wypełnić udostępniony tu formularz, a następnie wybrać jedną z dwóch możliwości:

– wydrukować go w 3 egzemplarzach, podpisać i wysłać na adres: ProCarePlus Pharma S.A., ul. Myślenicka 73B/2, 30-698 Kraków (można dodatkowo przesłać do Emitenta scan dokumentu mailem na adres biuro@pcp-pharma.pl.)

– albo podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i przesłać na adres: biuro@pcp-pharma.pl

Uwaga! Liczy się data wpływu oryginału dokumentu do Emitenta.  

Wprowadzone do formularza dane nie są zapisywane z uwagi na bezpieczeństwo tych danych. Przed zaakceptowaniem formularza proszę sprawdzić ich poprawność, aby uniknąć ich powtórnego wprowadzania.
Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza Zapisu na Akcje serii E ponosi Inwestor. Zapis, który pomija jakikolwiek z jego elementów, zostanie uznany za nieważny (nie dotyczy elementów wymaganych od osoby prawnej w odniesieniu do zapisu składanego dla osoby fizycznej). Zapisy dokonywane pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu zostaną również uznane za nieważne. Złożenie Zapisu oznacza przyjęcie przez Inwestora warunków Oferty Publicznej zawartych w Dokumencie Ofertowym.
Inwestor lub jego pełnomocnik zobowiązany jest złożyć wraz z zapisem na Akcje Oferowane nieodwołalną Dyspozycję Deponowania Akcji Oferowanych, która umożliwi zapisanie na rachunku papierów wartościowych Inwestora wszystkich Akcji Oferowanych, które zostały mu przydzielone.

Przyjęcie zapisu zostanie poświadczone przez Emitenta:
– poprzez odesłanie na adres Inwestora jednego egzemplarza złożonego Zapisu w przypadku wysłania Zapisu w wersji papierowej
– w formie maila przesłanego w odpowiedzi na przesłany Zapis w przypadku zapisu w postaci elektronicznej.

Opłacenie Zapisu
Warunkiem skutecznego złożenia zapisu na Akcje Serii E jest jego opłacenie.
Wpłata na Akcje Serii E dokonywana jest przelewem w złotych w pełnej wysokości, w taki sposób, aby najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów wpłynęła na rachunek Spółki prowadzony przez Alior Bank S.A. numer: 33 2490 0005 0000 4530 8353 1232 z podanym w tytule wpłaty: nazwa subskrybenta, oraz dopiskiem: „wpłata na Akcje PCP Pharma S.A.”.
Brak pełnej wpłaty w terminie skutkować może nieprzydzieleniem żadnej Akcji Oferowanej. W przypadku dokonania wpłaty niepełnej Spółka może przydzielić Akcje Oferowane w liczbie wynikającej z wniesionej wpłaty.

Niniejszy materiał ma charakter wyłączenie promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabywania papierów wartościowych, a ponadto nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 89 z późn. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Wobec braku obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego, jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o PROCAREPLUS PHARMA S.A. („Spółka”) oraz o ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce jest Dokument Ofertowy sporządzony na podstawie art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 623 z późn. zm) zamieszczony na stronie internetowej www.pcppharma.pl.

Formularz zapisu na akcje zwykłe na okaziciela serii E spółki Procareplus Pharma S.A.

porozmawiaj bezpośrednio z Twórcą projektu.

Przewiń do góry

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o zapoznanie się z wskazanymi poniżej ważnymi informacjami na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone. Klikając przycisk „DALEJ” potwierdzają Państwo zapoznanie się z poniższymi ważnymi informacjami, wyrażają zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiązują się Państwo do przestrzegania tych ograniczeń.
Przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać modyfikacji lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.


MATERIAŁY ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO REJESTRACJI W TAKIEJ JURYSDYKCJI.


Niniejsze materiały oraz informacje nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.
Z zastrzeżeniem przepisów prawa, za prawdziwość, rzetelność oraz kompletność informacji ujawnionych w dokumencie ofertowym, aneksach i komunikatach aktualizujących do dokumentu ofertowego odpowiada Procareplus Pharma S.A. Z siedzibą w Krakowie („Spółka”).
Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą oferty publicznej na terenie Polski („Oferta Publiczna”) 200.000 sztuk akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,20 zł każda (dalej „Akcje”), których emitentem jest PROCAREPLUS PHARMA S.A. (dalej: „Spółka”).
Akcje Spółki są oferowane w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE 2017/1129. Na podstawie art. 1 ust. 3 Rozporządzenia 2017/1129 w związku z ofertą brak jest z obowiązku udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, sporządzony natomiast został dokument wymagany przez art. 37a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 623, z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem emitent udostępnia do publicznej wiadomości dokument zawierający co najmniej podstawowe informacje o emitencie papierów wartościowych, w tym informacje finansowe, informacje o oferowanych papierach wartościowych oraz o warunkach i zasadach ich oferty; podstawowe informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych z emisji papierów wartościowych; podstawowe informacje o istotnych czynnikach ryzyka; oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w tym dokumencie („Dokument Ofertowy”).
Dokument ofertowy został opublikowany na stronie Spółki (www.pcppharma.pl).
Materiały, które zostały lub zostaną zamieszczone na niniejszej stronie internetowej, obejmują Dokument Ofertowy, jego ewentualne aktualizacje oraz jakiekolwiek inne informacje, które mają charakter promocyjny, zatwierdzone przez Spółkę na potrzeby użycia w związku z Ofertą Publiczną.
Treść Dokumentu Ofertowego nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Dokument Ofertowy (wraz z ewentualnymi późniejszymi aneksami) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym, na potrzeby Oferty Publicznej, informacje o Spółce, Akcjach oraz Ofercie Publicznej.
Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Dokumentu Ofertowego, w tym z czynnikami ryzyka zawartymi w Dokumencie Ofertowym, a także z ewentualnymi aktualizacjami Dokumentu Ofertowego, jeżeli takie zostaną opublikowane.
Ani Dokument Ofertowy ani Akcje Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami prawa wydanymi na podstawie dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, ze zmianami, i nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.
Oświadczam i potwierdzam, że: (i) przeczytałem/-am, zrozumiałem/-am i akceptuję powyższe warunki i ograniczenia, (ii) znajduję się i uzyskuję dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium Polski, (iii) nie jestem osobą definiowaną jako „U.S. Person” zgodnie z definicją znajdującą się w regulacji s (ang. Regulation S) wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych, (iv) nie jestem mieszkańcem ani nie posiadam siedziby w Kanadzie, Japonii lub Australii ani na obszarze żadnej innej jurysdykcji, w której dostęp do informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowiłby naruszenie właściwych przepisów tamtejszego prawa lub wymagałby rejestracji.
Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem powyższego oświadczenia może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.